Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

w ciągu dk 73

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km.

Głównym celem projektu było stworzenie bezpiecznego i komfortowego odcinka drogi krajowej, który pozwoliłby na poprawę jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez odpowiednie połączenie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową. Projekt ten miał poprawić efektywność transportu drogowego i zapewnić swobodny przepływ osób, towarów, kapitału i usług, co miało wpłynąć na wzrost konkurencyjności UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Projekt zakładał także dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu poprzez likwidację "wąskich gardeł" i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej w celu poprawienia przepustowości i warunków ruchu w korytarzu transportowym. Dodatkowo, celem projektu było odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

W ramach projektu zaplanowano również usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników, aby zachować interoperacyjność powstałej infrastruktury transportowej poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy "GP". Ostatecznym celem projektu był wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa małopolskiego, jak również poza granice państwa.

W ramach tej realizacji Wolfgraf zapewnił kompleksową usługę polegającą na wykonaniu zdjęć lotniczych oraz ich obróbce, wykonaniu ortofotomapy, ulotki i zarządzaniu stroną internetową projektu (aktualizacje, przygotowywanie mapek sytuacyjnych).