Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna

na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik

W ramach projektu zbudowano drogę dwujezdniową o długości 10,221 km, 5 węzłów drogowych i 2 przejazdy drogowe, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na drogach poprzecznych, zjazdów, elementów systemu odwodnienia oraz przepustów drogowych. Ponadto, zrealizowano budowę 11 wiaduktów i 2 mostów, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników wód deszczowych, ekranów akustycznych i ogrodzeń, przejść dla zwierząt, stawu kompensacyjnego oraz zabudowę urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników. W ramach projektu przeprowadzono także wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie i nasadzenia nowych roślin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrealizowano montaż barier ochronnych oraz elementów oznakowania pionowego i poziomego. Zainstalowano oświetlenie węzłów i skrzyżowań oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną, w tym cieków naturalnych i sieci drenarskiej, linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, sieci wodociągowej, gazowej, c.o., trakcyjnej oraz elektroenergetycznej kolejowej.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.